Sứ đỡ tăng cường FCO polymer

Sứ đỡ tăng cường FCO dùng để tăng khoảng cách dòng rò, tăng khoảng cách cung lửa cho FCO