Xà V75x8x2600 (0 ốp)

Xà thép V75x8x2600 (0 ốp)
Chất liệu: thép CT3 nhúng kẽm nóng, chiều dày trung bình lớp mạ 80µm